3Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

1049

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 11/28-6-2017,  καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην υπ΄ αριθμ. 3 Τακτική Γενική Συνέλευση την 16ην Ιουλίου 2017 (1η συνεδρίαση) και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 23ην  Ιουλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στην πόλη της Σάμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. ΄Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από ανάληψη καθηκόντων έως και 30/06/2017.
  2. ΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από ανάληψη καθηκόντων έως και 30/06/2017
  3. Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π – Απολογισμός χρήσεως 2016.

Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.

Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2016 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.

Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2017.

  1. Α) ΄Εκθεση Τρυγητού 2016.

Β) Πρόγραμμα Τρυγητού 2017.

  1. Εγκρίσεις συμβάσεων με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  2. ΄Εγκριση εξόδων κίνησης, διαμονής και παράστασης των μελών του ΔΣ και ΕΣ.
  3. ΄Εγκριση αμοιβής ορκωτών λογιστών για την διαχειριστική χρήση του Συνεταιρισμού, από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
  4. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη σε Επενδυτικό πρόγραμμα του Μέτρου 4.2 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

print