Νέο LEADER για τη Σάμο;

4196

Το ΚΑΕΚ Σάμου Α.Ε υπέβαλε πρόταση για στήριξη τοπικής ανάπτυξης μέσω του Leader,  για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Δείτε πιο κάτω σε τι αφορά και που εξειδικεύεται για την ΕΟΣ Σάμου και τους καλλιεργητές:

«Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014–2020» CLLD LEADER 2014-2020 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

Για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, το ΚΑΕΚ Σάμου Α.Ε., υπέβαλε πρόταση στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (TAΠToK – Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας  4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Η ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ αποτελεί  μέτοχο του ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ Α.Ε και εκπροσωπείται στο Δ.Σ  του με τον πρόεδρο της  κ. Γιάννη Σκούτα.

Κεντρικό άξονα για την τοπική ανάπτυξη αποτελεί η ενδογενής και βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης όλων των τομέων της οικονομίας, βασισμένη στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην αναβάθμιση, προστασία, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση των πόρων.

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει τα νησιά της Σάμου, Ικαρίας και του νησιώτικου συμπλέγματος Φούρνων Κορσεών.

Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του Μέτρου 19 Προσέγγιση LEADER, προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

 • Μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

Εντάσσονται ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων, δράσεις εργαστηρίων και επιδεικτικών επισκέψεων. Ωφελούμενοι είναι απασχολούμενοι στον αγροδιατροφικό – γεωργικό τομέα.

 • Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

Περιλαμβάνει ίδρυση νέων ή επέκταση νεοσύστατων επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά αναφέρονται τοπικά προϊόντα: μέλι, λάδι, εσπεριδοειδή κ.α). Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 • Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν

Ίδρυση νέων ή επέκταση νεοσύστατων επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (προϊόντα κυψέλης, αιθέρια έλαια κ.α.). Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 • Ανάπτυξη επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές

Επενδύσεις μη γεωργικών δραστηριοτήτων για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (βιοτεχνίες, τουρισμός, υπηρεσίες, εμπόριο). Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 • Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Ανάπλαση οικισμών, υποδομές μικρής κλίμακας (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α.), στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (κέντρα πληροφόρησης, τουριστών, χώροι αναψυχής, κ.α.),  στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  (αγροτικά κτίρια, καταφύγια άγριας πανίδας, βρύσες κ.α.). Δικαιούχοι είναι φορείς εντός ή εκτός του Δημόσιου Τομέα.

 • Δράσεις στήριξης του πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής συνοχής

Ενισχύσεις για βασικές κοινωνικές υποδομές / υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσμό  (παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, ευρυζωνικά  δίκτυα κ.α.),  ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές (γήπεδα, γυμναστήρια κ.α), ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσεία,  βιβλιοθήκες,  πολιτιστικοί καλλιτεχνικοί χώροι κ.α.). Δικαιούχοι είναι φορείς εντός ή εκτός του Δημόσιου Τομέα.

 • Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων από αγροτικούς οικισμούς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οικισμού

Ενδεικτικά αναφέρεται η μετεγκατάσταση δεξαμενών κατσίγαρου, κτηνοτροφικών μονάδων κ.α. Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 • Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές (δασικοί δρόμοι, μονοπάτια, περίφραξη, δεξαμενές κ.α.), ενίσχυση τοπικών δραστηριοτήτων πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών (καθαρισμός δασών κ.α.). Δικαιούχοι της δράσης είναι φορείς εντός ή εκτός του Δημόσιου Τομέα.

 • Αγροτική, Κτηνοτροφική οδοποιία
 • Συνεργασία για τη δημιουργία συμπλεγμάτων (clusters) και δικτύων

Η δράση περιλαμβάνει τη συνεργασία για τη δημιουργία συμπλεγμάτων (clusters) και δικτύων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, του τουρισμού και της λαϊκής τέχνης (δίκτυα εταιρειών μεταποίησης τοπικών προϊόντων, δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων κ.α.), σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας  (δίκτυα επιχειρήσεων ΑΠΕ, κοινές δράσεις σε περιβαλλοντικά έργα κ.α.) καθώς και σε κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα (δίκτυα φορέων ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων κ.α.). Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 • Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)

 

Στα πλαίσια της Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας, προβλέπονται οι δράσεις:

 • Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων για αλιείς

Παρέχεται στους αλιείς η δυνατότητα ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός κ.α.

 • Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων (για αλιείς)

Δράσεις αγροτουρισμού και εστίασης, θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, υπηρεσίες εξυπηρέτησης σκαφών, εμπορικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία και τη θάλασσα, μεταποίηση  προϊόντων αλιείας κ.α.

 • Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη

Θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες όπως ο καταδυτικός τουρισμός, τα καταδυτικά πάρκα, τα θαλάσσια σπορ, εμπορικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία και τη θάλασσα, δράσεις μεταποίησης προϊόντων αλιείας κ.α.

 • Δράσεις μεταφοράς γνώσεων & ενημέρωσης για βιώσιμη ανάπτυξη της αλιεία

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου (επαγγελματική κατάρτιση αλιέων, δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ενδιαφερομένων) κ.α.

 • Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και ευαισθητοποίησης των φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών

Δράσεις πολιτισμού για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (διοργάνωση εκδηλώσεων κ.α.), δράσεις – καμπάνιες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος.

 • Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας (βελτίωση και αναβάθμιση αλιευτικών λιμένων, τόπων εκφόρτωσης και καταφυγίων (φωτισμός, σηματοδότηση, συστήματα ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών κ.α.), υποδομές για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (Θαλάσσια πάρκα, προβλήτες κ.α.)

 • Δραστηριότητες Συνεργασίας – Διαπεριφερειακές και διακρατικές συνεργασίες.

Η έγκριση του προγράμματος αναμένεται τον Οκτώβριο, ενώ στις αρχές του 2017 αναμένεται η προκήρυξη υλοποίησης των δράσεων

 

Γιάννης Μαυρογιάννης | Οικονομολόγος, MBA

Πρόεδρος Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος

Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.