ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

3126

Τα γεωργικά φάρμακα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο του κάθε παραγωγού για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Η μη τήρηση όμως των βέλτιστων εργασιακών πρακτικών χρήσης είναι πιθανόν να προκαλέσει την έκθεση του χρήστη σε κίνδυνο.

Η έκθεση επηρεάζεται από το χρήστη και εξαρτάται από :

 • Την καλλιέργεια
 • Τις τεχνικές ή την πίεση εφαρμογής
 • Τον εξοπλισμό εφαρμογής
 • Τις καιρικές συνθήκες
 • Τη χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας
 • Τη διάρκεια εφαρμογής
 • Τη δοσολογία

Περιπτώσεις εισόδου των γεωργικών φαρμάκων στον οργανισμό κυρίως λόγω ατυχήματος

Οι οδοί από τις οποίες μπορεί να εκτεθεί ο άνθρωπος σε γεωργικά φάρμακα είναι οι παρακάτω:

Έκθεση από κατάποση

 • Κατά λάθος, λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης του γεωργικού φαρμάκου.
 • Όταν η συσκευασία δεν είναι καλά κλεισμένη και έχει τοποθετηθεί κοντά σε τρόφιμα .
 • Όταν μεταφερθεί το γεωργικό φάρμακο σε διαφορετική συσκευασία από την αρχική .
 • Όταν τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο γεωργικό φάρμακο .
 • Όταν ο χρήστης κατά την εφαρμογή τρώει, πίνει ή καπνίζει.
 • Όταν κατά την εφαρμογή εισέρχονται σταγονίδια στο στόμα.

Μέτρα πρόληψης

 • Τα γεωργικά φάρμακα να αποθηκεύονται στις αρχικές τους συσκευασίες, στους κατάλληλους χώρους ακολουθώντας τους κανόνες σωστής αποθήκευσης.
 • Να χρησιμοποιούνται πάντα μέσα ατομικής προστασίας κατά την ανάμιξη και φόρτωση του ψεκαστικού και κατά την εφαρμογή .
 • Ο χρήστης του γεωργικού φαρμάκου να μην τρώει, πίνει ή καπνίζει κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Έκθεση μέσω δέρματος

 • Όταν σταγόνες ή πιτσιλιές του γεωργικού φαρμάκου έρθουν σε άμεση επαφή με το δέρμα ή μέσω των λερωμένων από γεωργικό φάρμακο ρούχων .
 • Όταν ο χρήστης ψεκάζει αντίθετα με την φορά του ανέμου.
 • Σε περίπτωση διαρροής από τα ψεκαστικά μηχανήματα .
 • Σε περίπτωση επαφής με ψεκασμένα φυτά.
 • Όταν χρησιμοποιούνται λερωμένα από γεωργικό φάρμακο ρούχα ή εργαλεία .

Μέτρα πρόληψης

 • Να γίνεται ψεκασμός μόνο όταν επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες.
 • Να χρησιμοποιούνται πάντοτε κατάλληλα και καθαρά μέσα ατομικής προστασίας .
 • Να ελέγχονται τα μέσα εφαρμογής για κάθε τύπου διαρροές.

Έκθεση από εισπνοή

 • Όταν μικρά σωματίδια σκόνης ή σταγονίδια του ψεκαστικού νέφους εισέλθουν στο αναπνευστικό σύστημα.
 • Οι δραστικές ουσίες σε μορφή ατμών απορροφούνται γρήγορα και εισέρχονται στη κυκλοφορία του αίματος.
 • Αυξάνεται η πιθανότητα έκθεσης από εισπνοή όταν χρησιμοποιούνται υψηλές πιέσεις εφαρμογής και πολύ μικρές σταγόνες.

Μέτρα πρόληψης

 • Να χρησιμοποιούνται πάντοτε κατάλληλα και καθαρά μέσα ατομικής προστασίας.
 • Να χρησιμοποιούνται μάσκες κατά τη σκόνης και του ψεκαστικού νέφους, ή μάσκες με φίλτρα κατά των ατμών όταν υπάρχει σαφής αναφορά στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.
 • Να μην αυξάνεται η πίεση εφαρμογής.

Σε κάθε περίπτωση, ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα πρέπει να προτιμούνται από τις μεθόδους με χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.
Κρίνεται αναγκαίο να αναζητείται πάντα η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ