Πρόγραμμα για «Νέους Αγρότες» με δελεαστικούς όρους για το 2024

439

To πρόγραμμα για «νέους αγρότες», στην προδημοσίευση του οποίου προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει προϋπολογισμό 590 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην προσέλκυση νέων σε ηλικία γεωργών, στη διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές καθώς και στην προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων.

Προϋποθέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει

 • Να είναι ενήλικες και να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους στο τέλος του έτους έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να είναι νόμιμοι κάτοχοι οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο)
 • Να υποβάλλουν παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024 με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 000 ευρώ ή να έχουν δηλώσει τουλάχιστον 92 κυψέλες μελισσοσμηνών.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης να χαρακτηρίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.
 • Κατά τα τελευταία έτη 2019 έως 2022, να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει 10.000 ευρώ ή τα 16.000 ευρώ σε οποιοδήποτε από αυτά τα έτη.
 • Να υποβάλλουν εμπρόθεσμη αίτηση στήριξης και τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης εντός των προθεσμιών που θα οριστούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ποσό ενίσχυσης:

Το ποσό στήριξης καθορίζεται  στις 32.500 ευρώ για δικαιούχους που θα έχουν φυτική κατεύθυνση παραγωγής και στις 42.500 ευρώ για δικαιούχους που θα έχουν κτηνοτροφική  κατεύθυνση παραγωγής.

Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, που αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής στήριξης, καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο. Το υπολειπόμενο 30% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Δεσμεύσεις των δικαιούχων:

Οι κυριότερες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι:

 • Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη εντός δύο ετών από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως νεοεισερχομένων επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Να πετύχουν τον ποσοτικό στόχο της αύξησης της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης.
 • Να υπαχθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Από το 2024 έως και τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ.
 • Να παρακολουθήσουν (δωρεάν) εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών.