Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβουλο διαχείρισης προγράμματος της ΟΕΦ

2177

Σημείωση: Στο τέλος του κείμενου επισυνάπτεται

“Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών για το έργο του συμβούλου διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ”

ΘΕΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ TOY ΣΥΜΒΟΥΛΟY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΦ [ΚΑΝ.(ΕE) 611/2014 ΚΑΙ 615/2014], ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018- 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος πρόσκλησης: 11-10-2018

Ημερομηνία λήξης ισχύος πρόσκλησης : 31-10-2018 και ώρα 14:00

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ΟΕΦ ( www.samoswine.gr ) και στον δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Τα τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο εγγράφως (email ή φαξ), το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Μαλαγάρι Σάμου 83100

Τηλ 2273087510

Φαξ 2273023907

Email geo_samos@yahoo.gr

Αρμόδιος επικοινωνίας κ. Θεόδωρος Χαρμπής

ΥΠΟΒΟΛΗ

Οι προσφορές υποβάλλονται έως την ημερομηνία και ώρα λήξης της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να υποβληθούν είτε από εκπρόσωπο του προσφέροντος είτε με courier, είτε με email υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραδοθεί έως την ανωτέρα ημέρα και ώρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. Ως αναγνωρισμένη ΟΕΦ έχει αναλάβει την υλοποίηση τριετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018 – 2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 672/25486/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 1. Β.iv (Τομέας Β) : Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με πιστοποίηση των παραγωγών
 1. Γ.iii (Τομέας Γ) : Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας
 2. Δ.i (Τομέας Δ) : Προμήθεια παραγωγών με εξοπλισμό για την Βελτίωση συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς ελαιόκαρπου
 1. Δ.iii (Τομέας Δ) : Βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιολάδου με αγορά δεξαμενών σε αντικατάσταση παλαιών
 1. Δ.v (Τομέας Δ) : Βελτίωση του εργαστηρίου ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ θα πραγματοποιήσει την ανάθεση του παρακάτω έργου με ανοικτή διαδικασία (παρούσα πρόσκληση) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Για τις ανάγκες υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος μας και συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών επιθυμούμε να μας υποβληθούν προσφορές έως και την ημερομηνία & ώρα λήξης ισχύος της πρόσκλησης για τις υπηρεσίες που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το παρακάτω έργο του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το έργο του Συμβούλου Διαχείρισης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:

 1. Ανάλυση των δραστηριοτήτων και διαμόρφωση προδιαγραφών προμήθειας για τα έργα των διαφόρων δράσεων για τα οποία θα απαιτηθεί η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες/προμηθευτές
 2. Υποστήριξη στη σύνταξη συμβάσεων κάθε είδους, παρακολούθηση, έλεγχο και συνδρομή στην παραλαβή του έργου των εξωτερικών συνεργατών / προμηθευτών των επιμέρους δράσεων
 3. Υποστήριξη για τη σύνταξη και προετοιμασία των φακέλων είσπραξης της κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
 4. Υποστήριξη στη σύνταξη και προετοιμασία των αναφορών και εκθέσεων προόδου του προγράμματος καθώς και τυχόν αιτημάτων τροποποίησης του προγράμματος, όπως αυτά υποβάλλονται στις διάφορες αρχές (ΔΑΟΚ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ)
 5. Υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή των κάθε είδους ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές (ΔΑΟΚ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ)

Ο Σύμβουλος Διαχείρισης παρέχει τις υπηρεσίες του καθ όλη την διάρκεια του έργου, δηλαδή από την έναρξη της συμβατικής ημερομηνίας ανάθεσης μέχρι το τέλος του προγράμματος ήτοι την 31/3/2021 και την υποβολή της τελικής έκθεσης του όλου έργου που υποβάλλεται με το πέρας του 3ου έτους του προγράμματος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο προϋπολογισμός έχει ως εξής.

Α ΕΤΟΣ 1/4/2018-31/3/2019     4.798,88

Β ΕΤΟΣ 1/4/2019-31/3/2020     4.798,88

Γ ΕΤΟΣ 1/4/2020 – 31/3/2021   4.798,88

ΣΥΝΟΛΟ                                      14.396,64

Οι καταβολές είναι ετήσιες και περιγράφονται αναλυτικά στην σύμβαση που θα συνταχθεί μετά την επιλογή του αναδόχου.

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 • Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
 • Δωροδοκία
 • Απάτη
 • Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 • Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

 • Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
 • Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.
 • Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή του σε άλλου διαγωνισμούς
 • Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.

γ. την προσφορά τους η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον

 • Παρουσίαση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και εμπειρίας.
 1. Θα αξιολογηθούν θετικά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που έχουν εκτελέσει την τελευταία 6ετία μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης σε ίδιους τομείς (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 Καν.(ΕΕ) 611/2014) με αυτούς των εγκεκριμένων Δράσεων.
 2. Αναφορές ονομάτων οικονομικών φορέων στους οποίους εκτελέστηκαν σχετικά έργα είναι ουσιαστικές και η ΟΕΦ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τους φορείς αυτούς για να ελέγξει και να ενημερωθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
 3. Σημαντική θεωρείται επίσης η παρουσίαση και η εικόνα της συνολικής εμπειρίας του υποψήφιου αναδόχου στον ελαιοκομικό τομέα (ελαιόλαδο & επιτραπέζια ελιά).
 • Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρουσιάζοντας με σαφή τρόπο
 1. τις υπηρεσίες τις οποίες θα παράσχει ο υποψήφιος ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου.
 2. την μεθοδολογία υλοποίησης
 3. το σχετικό χρονοδιάγραμμα
 • Οικονομική προσφορά με το προσφερόμενο καθαρό ποσό (ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€)) για τις υπηρεσίες και ξεχωριστή αναφορά στον σχετικό ΦΠΑ. Τυχόν εκπτώσεις μεγαλύτερες του 5% δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 • Ανάλυση του κόστους (π.χ., κόστος ομάδας έργου, εξωτερικών συνεργατών, ταξιδιών, λοιπών δαπανών κλπ)
 • Χρόνος ισχύος της προσφοράς (κατ ελάχιστον ισχύς 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές αξιολογούνται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες με βάση τα παρακάτω κριτήρια από την Eπιτροπή Aξιολόγησης Προσφορών η οποία και υποβάλει την αναφορά της στη Διαχειριστική Επιτροπή της ΟΕΦ και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. το οποίο έχει και την ευθύνη της τελικής έγκρισης της αναφοράς της Επιτροπής.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων παροχής υπηρεσιών είναι συγκεκριμένος σύμφωνα με την σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει αποκλειστικά βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στη συνέχεια και τα οποία Βαθμολογούνται αυτόνομα με τιμή 0-100 το κάθε ένα, και η Τεχνική Βαθμολογία ενός εκάστου προκύπτει από το γινόμενο της Βαθμολογίας του κάθε κριτηρίου επί το Συντελεστή Βαρύτητας ενός εκάστου.

Το άθροισμα όλων των Τεχνικών Βαθμολογιών συνιστά την Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς.

 1. Πληρότητα απαιτούμενων δικαιολογητικών (ως άνω) – απαιτητά, με ποινή αποκλεισμού.
 2. Συνολική Ποιότητα προσφοράς – Συντελεστής Βαρύτητας: 15 μονάδες
 3. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου – Συντελεστής Βαρύτητας: 30 μονάδες
 4. Εταιρικό προφίλ του προσφέροντος προμηθευτή – Συντελεστής Βαρύτητας: 15 μονάδες
 5. Εμπειρία προμηθευτή και ομάδας εργασίας σε προηγούμενα έργα ΟΕΦ στα πλαίσια των κανονισμών (ΕΚ) 2080/2005 και 867/2008, (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 των περιόδων 2006-9, 2009-12, 2012-15, 2015-18. Εδώ η Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να έρθει σε επικοινωνία με άλλους φορείς τους οποίους ο ανάδοχος έχει αναφέρει στην εμπειρία του ότι έχει εκτελέσει σε αυτούς έργα παρόμοια με το παρόν σε προηγούμενες περιόδους. Συντελεστής Βαρύτητας: 25 μονάδες
 6. Συμμόρφωση προς τον διαθέσιμο προϋπολογισμό – απαιτητό με ποινή αποκλεισμού
 7. Μεθοδολογία προσέγγισης της υλοποίησης – στάδια εργασιών – διαχείριση του έργου – Συντελεστής Βαρύτητας: 15 μονάδες

Η Επιτροπή εφόσον κρίνει ότι κάποιο δικαιολογητικό συμμορφώνεται κατ’ αρχήν με τα απαιτούμενα αλλά χρήζει διευκρινήσεων ή/και συμπληρώσεων από τον προσφέροντα, ζητεί εγγράφως τα σχετικά, τα οποία και ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να παρέχει εντός του εύλογου χρονικού περιθωρίου που θα θέτει το ανωτέρω έγγραφο.

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται ως εξής;

 1. Υπολογίζεται η παρακάτω παράμετρος Α

Προσφερόμενο ποσό της οικονομική προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή

Α = —————————————————————————— Χ 100

Προσφερόμενο Ποσό της υπό αξιολόγηση προσφοράς

 1. Υπολογίζεται η παράμετρος Β (Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς)

Β = Άθροισμα όλων των επιμέρους Τεχνικών Βαθμολογιών όλων των παραπάνω κριτηρίων / 100

 1. Υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία της προσφοράς βάσει του τύπου

Γ = Α * 0,1 + Β * 0,9

 1. Η προσφορά με την μεγαλύτερη τιμή της παραμέτρου Γ είναι η επικρατέστερη

Η Επιτροπή με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών με βάση τα παραπάνω κριτήρια επιλέγει τον ανάδοχο και ενημερώνει άμεσα όλους τους συμμετέχοντες κοινοποιώντας τους το κείμενο της απόφασης.

Σε περίπτωση απόρριψης μιας προσφοράς, η απόρριψη θα αιτιολογείται επαρκώς και η αιτιολόγηση θα περιλαμβάνεται στην σχετική απόφαση.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μία μόνο φορά μέσα στις 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΟΕΦ και η διοίκηση της ΟΕΦ αποφασίζει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης, ενημερώνοντας σχετικά αυτόν που κατέθεσε την ένσταση και επικαιροποιώντας το κείμενο της απόφασης εφόσον απαιτείται.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ

Η Ο.Ε.Φ. γνωστοποιεί στην αρμόδια επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ. τα ακόλουθα:

α) Τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις και αναρτήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Το Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και επιλογής των εξωτερικών συνεργατών.

γ) Αντίγραφα των φακέλων με τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι.

δ) Τυχόν ενστάσεις ή υπομνήματα που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής των εξωτερικών συνεργατών και

ε) Το σχετικό σχέδιο σύμβασης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΧVII της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Η επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ. προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής του εξωτερικού συνεργάτη και εκδίδει σχετικό πρακτικό. Στη συνέχεια δίνει τη σχετική έγκριση και η Ο.Ε.Φ. προβαίνει στη σύναψη της σύμβασης με τον εξωτερικό συνεργάτη η οποία κοινοποιείται στην επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με τον εκάστοτε επιλεχθέντα Ανάδοχο συντάσσεται σχετική Σύμβαση, η οποία υποβάλλεται και προεγκρίνεται από τη σχετική ΔΑΟΚ.

Ο ανάδοχος υποβάλλει εγγυητική επιστολή τράπεζας ίση με το 10% επί της μεγαλύτερης ετήσιας συνολικής αμοιβής του (χωρίς ΦΠΑ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την οριστική παραλαβή του έργου της κάθε σύμβασης.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος, η εξόφληση γίνεται σε δόσεις, το ποσό και ο χρόνος πληρωμής των οποίων θα εξειδικευτεί στην σύμβαση που θα συναφθεί μετά την κατακύρωση του έργου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση που τυχόν θα χρειαστείτε.

Για την ΟΕΦ

Θεόδωρος Χαρμπής, Γεωπόνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ