Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Aρχαιρεσίες του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ

707

Κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ υπ’ αριθ. 77/22-09-2021, καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην υπ’ αριθμόν 7η Τακτική Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση, το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου 2021 (Σάββατο 9/10/21 συνεδρίαση ΓΣ και Κυριακή 10/10/21 διενέργεια αρχαιρεσιών), η οποία θα διεξαχθεί στον αύλειο χώρο του Οινοποιείου Μαλαγαρίου, με τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης. Διευκρινίζεται ότι για λόγους προστασίας των συμμετασχόντων από την πανδημία του Covid-19, με δεδομένο την συμμετοχή κατά την τελευταία εκλογική διαδικασία άνω των πεντακοσίων ατόμων και με βάση τις σχετικές οδηγίες από την Πολιτική Προστασία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις (διασφάλιση αδιάβλητου ψηφοφορίας, παρουσία Δικηγόρου κλπ), σε δυο διαφορετικούς τόπους την ίδια ημέρα και ώρα, ήτοι στο Μουσείο Οίνου στο Μαλαγάρι και στο Οινοποιείο Καρλοβάσου, από ώρα 10.00 πμ μέχρι 17:00 μμ.

Παρακαλούνται για την ψηφοφορία τα μέλη με τόπο διαμονή τον Δήμο Ανατολικής Σάμου να προσέλθουν στο Μουσείο Οίνου και τα μέλη με τόπο διαμονής τον Δήμο Δυτικής Σάμου στο Οινοποιείο Καρλοβάσου, τηρώντας απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας κατά του Covid-19. Απαραίτητη η χρήση μάσκας.

Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα, ήτοι:

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Οκτωβρίου στις 10:00 (Μαλαγάρι): Συνεδρίαση

&

την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Οκτωβρίου από 10:00 – 17:00 (Μαλαγάρι και Καρλόβασι): Εκλογική διαδικασία

(Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων μελών).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

(Σάββατο 16/10/21 στο Μαλαγάρι 10:00 πμ)

1) Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2019 έως και 31/08/2021.

2) Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2019 έως και 31/08/2021.

Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π – Απολογισμός χρήσεως 2019 και 2020.

Β) Έκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019 και 2020.

  1. Έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2019 και 2020 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.

  2. Προϋπολογισμός χρήσεως 2021.

  3. Έκθεση Τρυγητού 2019 και 2020.

  4. Τροποποίηση Καταστατικού για την προσαρμογή στον νόμο 4673/10-3-2020.

8) Δωρεά παραχώρηση σταφυλοδόχου του πρώην Ο/Σ Κονταιϊκων στην ΤΚ Κονταιϊκων.

9) Δωρεά παραχώρηση ακινήτου του πρώην Ο/Σ Κοντακαιϊκων στην ΤΚ Κοντακαιϊκων.

  1. Έγκριση για την σύναψη Κ/Κ Επιχειρηματικής χρηματοδότησης στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΑΤ από την επιδημική κρίση του COVID 19 έως ποσού ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (€ 1.200.000) με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και χορήγηση σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης προς το ΔΣ.

  2. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τις χρήσεις 2020, 2021 και 2022.

  3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Εκλογική διαδικασία

(Κυριακή 17/10/21 στο Μουσείο Oίνου στο Μαλαγάρι και στο Οινοποιείο Καρλοβάσου

από 10:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.)

Οι εκλογές θα αναδείξουν:

– 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
– 3 μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου
– 5 αντιπροσώπους στην ΕΘ.Ε.Α.Σ
– 1 αντιπρόσωπο στην ΚΕΟΣΟΕ και
– 1 αντιπρόσωπο στην ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ.

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται εγγράφως στα Γραφεία του Συνεταιρισμού στο Μαλαγάρι, ή με FAX (22730 23907), ή με email: info@samoswine.gr, 3 ημέρες πριν την διενέργεια της πρώτης συνεδρίασης της ΓΣ, δηλ. μέχρι και την Τετάρτη 6/10/21 και ώρα 14:30 μμ.

Η ΄Εκθεση του ΕΣ και του ΔΣ διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ www.samoswine.gr και στην ηλεκτρονική εφημερίδα www.samiaampelos.gr .

Μπορείτε να κατεβάσετε τα συγκεκριμένα αρχεία πατώντας πάνω τους

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2019  

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Από 1-7-2019 έως 31-8-2021

Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ