ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

1424

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 62/15-9-2020,  καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην υπ΄ αριθμ. 7η  Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Κυριακή (1η συνεδρίαση) και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 25 η  Οκτωβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 π.μ., στο Μουσείο Οίνου του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.΄Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2019 έως και 30/08/2020.

2.΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2019 έως και 30/08/2020.

3. Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π – Απολογισμός χρήσεως 2019.

    Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019.

    Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2019 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.

   Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2020.

  1. ΄Εκθεση Τρυγητού 2019.
  2. Θέματα ακινήτων Συνεταιρισμών

     Α) Δωρεά παραχώρηση σταφυλοδόχου του πρώην Ο/Σ Κονταιϊκων στην ΤΚ Κονταιϊκων.

     Β) Δωρεά παραχώρηση ακινήτου του πρώην Ο/Σ Κοντακαιϊκων στην ΤΚ Κοντακαιϊκων.

  1. ΄Εγκριση για την σύναψη Κ/Κ Επιχειρηματικής χρηματοδότησης στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΑΤ από την επιδημική κρίση του COVID 19 έως ποσού ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (€ 1.200.000) με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και χορήγηση σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης προς το ΔΣ.
  2. Oρισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τις χρήσεις 2020 και 2021. 

8.  Διάφορες ανακοινώσεις.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΑΠΟ 1.7.2019 έως 31.8.2020

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2019

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητα τα μέλη  κατά την προσέλευσή τους να φέρουν  μάσκα, για τους γνωστούς υγειονομικούς λόγους.

Για τον 
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ