Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση

2525

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 27/5-7-2018,  καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην υπ΄ αριθμ. 4 Τακτική Γενική Συνέλευση την 15ην Ιουλίου 2018 (1η συνεδρίαση) και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 22 αν  Ιουλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μουσείο Οίνου του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.΄Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2017 έως και 30/06/2018.
2.΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2017 έως και 30/06/2018.
3. Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π – Απολογισμός χρήσεως 2017.
Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017.
Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2017 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.
Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2018.
4. Α) ΄Εκθεση Τρυγητού 2017.
Β) Πρόγραμμα Τρυγητού 2018.
5. Εξουσιοδότηση ΔΣ για πώληση ακινήτων του Συνεταιρισμού.
6. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τις χρήσεις 2018 και 2019.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ