Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Κατάρτισης.

2120

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Σημείωση:
Στο τέλος του κείμενου επισυνάπτονται Α. Το τεχνικό δελτίο και
Β. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων Biv & Γiii του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ στα πλαίσια των καν.(ΕE) 611/2014 και 615/2014, περιόδου 2018-2021.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος πρόσκλησης  : 10-10-2018
Ημερομηνία λήξης ισχύος πρόσκλησης       : 30-10-2018 και ώρα 14:00

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 • παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ΟΕΦ ( samoswine.gr ) και στον δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Τα τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο εγγράφως (email), το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Μαλαγάρι Σάμου 83100
Τηλ    2273087510
Φαξ   2273023907
Email geo_samos@yahoo.gr
Αρμόδιος επικοινωνίας κ. Θεόδωρος Χαρμπής

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

Οι προσφορές υποβάλλονται έως την ημερομηνία και ώρα λήξης της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να υποβληθούν είτε από εκπρόσωπο του προσφέροντος είτε με courier, είτε με email υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραδοθεί έως την ανωτέρα ημέρα και ώρα.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα

του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. Ως αναγνωρισμένη ΟΕΦ έχει αναλάβει την υλοποίηση τριετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018 – 2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 672/25486/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ θα πραγματοποιήσει την ανάθεση των παρακάτω έργων με ανοικτή διαδικασία (παρούσα πρόσκληση) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει, της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Για τις ανάγκες υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος μας και συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών επιθυμούμε να μας υποβληθούν προσφορές έως και την ημερομηνία & ώρα λήξης ισχύος της πρόσκλησης για τις υπηρεσίες που απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021:

 

 1. Δράση Β.iv : «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με πιστοποίηση των παραγωγών»,

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός :  102.693,36 € πλέον ΦΠΑ.

 1. Δράση Γ.iii : «Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας»,

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός :  49.800,00 € πλέον ΦΠΑ.

Αναλυτική περιγραφή των σχετικών δράσεων και του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και του χρονοδιαγράμματος για κάθε έργο υπάρχει στo δικτυακό τόπο της ΟΕΦ ( www.samoswine.gr )

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για όλα ή για ένα ή για μερικά από τα παραπάνω έργα. Λαμβάνοντας υπόψη την συνέργεια και συνάφεια των έργων καθώς και την ανάγκη για βέλτιστο συντονισμό και έλεγχο των έργων αξιολογείται θετικά από την ΟΕΦ (σαν ένα από τα κριτήρια) η προσφορά για το σύνολο των έργων από ένα ανάδοχο.

 

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

 

 • α)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 

 • Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
 • Δωροδοκία
 • Απάτη
 • Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 • Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
 • β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
 • Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
 • Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.
 • Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή του σε άλλου διαγωνισμούς
 • Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.

 

γ)Παρουσίαση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και εμπειρίας.

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό με:

 • Εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων και οργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης αγροτών καθώς επίσης
 • Επαρκή επιστημονική γνώση και κατάρτιση στον ελαιοκομικό τομέα

Θα αξιολογηθούν θετικά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που έχουν εκτελέσει με επιτυχία μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του ίδιου Τομέα (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 Καν.(ΕΕ) 611/2014) με τον τομέα του κάθε ενός από τα υποβαλλόμενα έργα.

Αναφορές ονομάτων οικονομικών φορέων στους οποίους εκτελέστηκαν σχετικά έργα είναι ουσιαστικές και η ΟΕΦ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τους φορείς αυτούς για να ελέγξει και να ενημερωθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

 

 

δ) Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρουσιάζοντας με σαφή τρόπο

 

 • τις υπηρεσίες τις οποίες θα παράσχει ο υποψήφιος ανάδοχος για την υλοποίηση του κάθε έργου.
 • την μεθοδολογία υλοποίησης

ε) Οικονομική προσφορά με το προσφερόμενο καθαρό ποσό (ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€)) για τις υπηρεσίες και ξεχωριστή αναφορά στον σχετικό ΦΠΑ.

στ.) Ανάλυση του κόστους (π.χ., κόστος ομάδας έργου, εξωτερικών συνεργατών, ταξιδιών, λοιπών δαπανών κλπ)

 

ζ) Χρόνος ισχύος της προσφοράς (κατ ελάχιστον ισχύς 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές αξιολογούνται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες με βάση τα παρακάτω κριτήρια από την Eπιτροπή Aξιολόγησης Προσφορών η οποία και υποβάλει την αναφορά της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. το οποίο έχει και την ευθύνη της τελικής έγκρισης της αναφοράς της Ομάδας.

 

 • εγκεκριμένος προϋπολογισμός υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων παροχής υπηρεσιών είναι συγκεκριμένος σύμφωνα με την σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατά συνέπεια το στοιχείο της τιμής είναι σταθερό και η ανάθεση θα γίνει αποκλειστικά βάσει των ποιοτικών κριτηρίων που αναφέρονται στη συνέχεια :

 

 1. Πληρότητα απαιτούμενων δικαιολογητικών (ως άνω)
 2. Συνολική Ποιότητα προσφοράς
 3. Εταιρικό προφίλ του προσφέροντος υποψήφιου αναδόχου
 4. Αξιοπιστία / εικόνα υποψήφιου αναδόχου
 5. Εμπειρία υποψήφιου αναδόχου και ομάδας εργασίας σε θέματα πιστοποίησης ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων, οργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης
 6. Συμμόρφωση προς τον διαθέσιμο προϋπολογισμό
 7. Μεθοδολογία προσέγγισης της υλοποίησης – στάδια εργασιών – διαχείριση του έργου
 8. Εμπειρία και εντυπώσεις από τον υποψήφιο Ανάδοχο σε αντίστοιχα, ή παραπλήσια έργα. Εδώ η Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να έρθει σε επικοινωνία με άλλους φορείς τους οποίους ο ανάδοχος έχει αναφέρει στην εμπειρία του ότι έχει εκτελέσει σε αυτούς έργα παρόμοια με το παρόν σε προηγούμενες περιόδους για να ενημερωθεί και να ελέγξει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν .

 

Η Ομάδα εφόσον κρίνει ότι κάποιο δικαιολογητικό συμμορφώνεται κατ’ αρχήν με τα απαιτούμενα αλλά χρήζει διευκρινήσεων ή/και συμπληρώσεων από τον προσφέροντα, ζητεί εγγράφως τα σχετικά, τα οποία και ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να παρέχει εντός του εύλογου χρονικού περιθωρίου που θα θέτει το ανωτέρω έγγραφο.

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα από τα παραπάνω έργα και η επιλογή του αναδόχου επίσης ξεχωριστά για κάθε ένα έργο.

Η Ομάδα με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών με βάση τα παραπάνω κριτήρια επιλέγει τον (ανά έργο – δράση) ανάδοχο και ενημερώνει άμεσα όλους τους συμμετέχοντες κοινοποιώντας τους το κείμενο της απόφασης.

Σε περίπτωση απόρριψης μιας προσφοράς, η απόρριψη θα αιτιολογείται επαρκώς και η αιτιολόγηση θα περιλαμβάνεται στην σχετική απόφαση.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μία μόνο φορά μέσα στις 3 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΟΕΦ (email) και η διοίκηση της ΟΕΦ αποφασίζει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης, ενημερώνοντας σχετικά αυτόν που κατέθεσε την ένσταση και επικαιροποιώντας το κείμενο της απόφασης εφόσον απαιτείται.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ

Η Ο.Ε.Φ. γνωστοποιεί στην αρμόδια επιτροπή της    .Α.Ο.Κ. τα ακόλουθα:

α) Τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις και αναρτήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Το Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και επιλογής των εξωτερικών συνεργατών.

γ) Αντίγραφα των φακέλων με τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι.

δ) Τυχόν ενστάσεις ή υπομνήματα που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής των εξωτερικών συνεργατών και

ε) Το σχετικό σχέδιο σύμβασης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΧVII της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Η επιτροπή της .Α.Ο.Κ. προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής του (ανά έργο) εξωτερικού συνεργάτη και εκδίδει σχετικό πρακτικό. Στη συνέχεια δίνει τη σχετική έγκριση και η Ο.Ε.Φ. προβαίνει στη σύναψη της σύμβασης με τον (ανά έργο) εξωτερικό συνεργάτη η οποία κοινοποιείται στην επιτροπή της .Α.Ο.Κ.

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με τον εκάστοτε επιλεχθέντα Ανάδοχο συντάσσεται σχετική Σύμβαση, η οποία υποβάλλεται και προεγκρίνεται από τη σχετική ΔΑΟΚ.

Ο ανάδοχος υποβάλλει εγγυητική επιστολή τράπεζας ίση με το 10% επί της μεγαλύτερης ετήσιας συνολικής αμοιβής του (χωρίς ΦΠΑ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την οριστική παραλαβή του έργου της κάθε σύμβασης.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος, η εξόφληση γίνεται σε δόσεις, το ποσό και ο χρόνος πληρωμής των οποίων θα εξειδικευτεί στην σύμβαση που θα συναφθεί μετά την κατακύρωση του έργου.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση που τυχόν θα χρειαστείτε.

Για την ΟΕΦ,
Θεόδωρος Χαρμπής, Γεωπόνος

 

TEXNIKO ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ