Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

2331

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 40/13-2-2019,  καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην υπ΄ αριθμ. 5 (΄Εκτακτη) Γενική Συνέλευση την 10ην Μαρτίου 2019 (1η συνεδρίαση) και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 17ην Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μουσείο Οίνου του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αλλαγή τρόπου πληρωμής σταφυλιών και ενημέρωση για νέο Τιμοκατάλογο εσοδείας 2019.
  2. Εξουσιοδότηση ΔΣ για πώληση ακινήτων του Συνεταιρισμού.
  3. ΄Εγκριση  για εγγραφή προσημειώσεων για διασφάλιση των Συμβάσεων Ανοικτού Αλληλόχρεου  Λογαριασμού  137/13-10-2006  και 339/12-12-2003, των τροποποιητικών και πρόσθετων πράξεων αυτών  καθώς και των μελλοντικών πρόσθετων και τροποποιητικών πράξεων αυτών.
  4. ΄Εγκριση Οργανογράμματος και Εσωτερικού Κανονισμού του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ
  5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ