Ενιαίος Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σάμου (ΕΟΣ Σάμου), Συνοπτικός Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

270

Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σάμου προχώρησε για πρώτη φορά στη δημοσίευση
Συνοπτικού Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης σε μια προσπάθεια ανάδειξης των πρακτικών
βιωσιμότητας που υιοθετεί. Η Έκθεση παρουσιάζει την στρατηγική, τις πρωτοβουλίες και τις
επιδόσεις του Συνεταιρισμού στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της
Διακυβέρνησης (ESG) ενώ επικεντρώνεται στις δεσμεύσεις του απέναντι σε μια οινοποιητική
μονάδα που θα χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και ηθικές πρακτικές.

Στον Απολογισμό κυριαρχούν οι προσπάθειες του Συνεταιρισμού για μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος, ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και διαχείριση των αποβλήτων του μέσω της υιοθέτησης του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Παρουσιάζονται, επίσης, οι
πρακτικές που εξασφαλίζουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον καθώς και οι μελλοντικές
πρωτοβουλίες για δράσεις συμπερίληψης.

Σκοπός της Έκθεσης αποτελεί η παρουσίαση της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Συνεταιρισμού, που σταδιακά φιλοδοξεί να ενσωματώσει στον τρόπο λειτουργείας και στη
γραμμή παραγωγής του. Με αυτόν τον τρόπο, θα αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο και
περιβαλλοντικά βιώσιμο Συνεταιρισμό, έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής.
Ο Συνοπτικός Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022 είναι διαθέσιμος εδώ